Ana Sayfa
Yazı Boyutunu Küçült Yazı Boyutunu Büyült Yazdırılabilir Versiyonu PDF Versiyonu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME MEVZUATI
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun hükümleri kapsamında yenilenebilir enerjiye ilişkin olarak aşağıda belirtilen konularda destekleme ve teşvikler uygulanmaktadır.
• Enerji üretim tesis yatırımları,
 
• Kullanılacak elektro-mekanik sistemlerin yurt içinde imalat olarak temini,
• Güneş pilleri ve odaklayıcılı üniteler kullanan elektrik üretim sistemleri kapsamındaki yapılacak araştırma-geliştirme ve imalat yatırımları,
• Biyokütle kaynaklarını kullanarak elektrik enerjisi veya yakıt üretimine yönelik araştırma-geliştirme tesis yatırımları.
Ayrıca; yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla elektrik üretim tesisi ve şebeke destekli elektrik üretim tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden, kesin proje, planlama, master plan, ön inceleme veya ilk etüdü DSİ ya da EİE tarafından yapılan projeler için hizmet bedeli alınmamaktadır.
 
Yönetmelik kapsamında, ülkemizde enerji konusunda ENAR Programı ile sağlanacak desteklemelere ilişkin esaslar belirlenmektedir. Program ile çağrılı veya güdümlü projeler şeklinde, uluslararası alanda ya da üniversite-kamu-sanayi işbirliklerini artıracak faaliyetlere hibe desteği sağlanması öngörülmektedir.
 
Yönetmelik ile Enerji Bakanlığı tarafından enerji politikalarına, arz güvenliğine, yerli enerji teknolojileri ve endüstrisine hizmet edecek şekilde oluşturulacak destek programları kapsamında tüzel ve gerçek kişilerin bilimsel ve teknolojik bilgiyi ürüne, sürece, yönteme, uygulamaya veya sisteme dönüştürme aşamalarında yapacağı teknoloji geliştirme ve yenilik odaklı araştırma, geliştirme, iyileştirme ve örnek uygulama projelerinin seçilmesi, desteklenerek izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 
Yönetmelik kapsamında, Türkiye'de yerli ve yenilik odaklı enerji ekipman ve metotlarının geliştirilmesine katkı yapacak, bu alanda sektörü, istihdamı ve bilgi düzeyini yükselterek uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak çalışmaları desteklemek ve yönlendirmek amacıyla çağrılı veya güdümlü projeler şeklinde, temel araştırma, uygulamalı araştırma, teknoloji geliştirme, demonstrasyon ve teknoloji transferi projeleri ile uluslararası alanda ve/veya üniversite, kamu, sanayi işbirliklerini artıracak faaliyetler Bakanlar Kurulu Kararı ile desteklenecek.
 
Program kapsamında sağlanacak hibe desteklerine esas olacak projelerin hazırlanması, sunulması ile desteklenmesine ilişkin esaslar Teknik Mali Kılavuz ile belirlenecektir. Program kapsamında desteklenebilecek projelerin aşağıdaki konulardan en az bir tanesini kapsaması gerekmektedir:
• Yerli Enerji Kaynakları Potansiyelinin ve Kullanımının Geliştirilmesi,
• Yenilenebilir Enerji Teknolojileri,
• Yeni Enerji Teknolojileri,
• Temiz Enerji Teknolojileri,
• Enerji Elektro–Mekanik Teçhizatı İmalat Teknolojileri,
• Enerji Verimliliği Teknolojileri,
• Zararlı Emisyonları Azaltma Teknolojileri,
• Çevrim Teknolojileri,
• Enerji İletim ve Dağıtım Teknolojileri.
Desteklenecek EN-AR projesine Enerji Bakanlığı tarafından ayni ve/veya nakdi destek sağlanacak. Proje için ön görülen bütçenin proje tamamlanmadan bitmesi halinde, sekreterya tarafından uygun görülmesi kaydı ile Enerji Bakanlığı tarafından projeye en fazla yüzde 10 oranında ek bütçe verilebilecek.
 
Destekleme süresi ulusal proje bazında en çok 36 ay olacak. Projenin süresinde sona ermemesi halinde ve gereksinimlerine uygun olarak Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda en fazla 6'şar aylık iki dönem ek süre verilebilecek.
 
Projede görev alanlar tarafından; tüm bilgi ve belgeler ticari gizli bilgi olarak kabul edilip, proje ortaklarının ve bakanlığın izni alınmadan üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamayacak.
 
Proje Yürütücüsü, Bakanlık desteğini belirtmek şartıyla, yurt içinde veya yurt dışında proje ile ilgili makale yayımlayabilecek ve tebliğ sunabilecek. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin bir örneğinin Bakanlığa gönderilmesi zorunlu olacak.
 
Bu Yönetmelik kapsamında amaca uygun olarak tamamlanmış proje sonuçlarının ekonomik, mali ve teknik yönlerden değerlendirilmesi, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, genel müdür tarafından görevlendirilen bir genel müdür yardımcısı ile daire başkanlığından teşekkül eden Sekretarya tarafından yapılacaktır.
 
Yönetmelik kapsamında yapılacak harcamalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca denetlenecektir.
 
Detaylı bilgi için www.enerji.gov.tr

 

 
 
 

 

 
 
Dosyalar
Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik için tıklayınız
Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik
YEK Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız...
      

MERKEZ - Şeyh Sadrettin Mahallesi Feritpaşa Caddesi No:18 Meram/KONYA
Tlf: +90 332 236 32 90 Fax: +90 332 236 46 91
Devlet Planlama Teşkilatı Konya Valiliği Konya Büyükşehir Belediyesi Karaman Valiliği Karaman Belediyesi Konya Ticaret Odası Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Konya Sanayi Odası Konya Ticaret Borsası Karaman Ticaret Borsası
12841623  kişi sitemizi ziyaret etti. Sayfamız en iyi 1024x769 çözünürler internet explorer tarayıcısı ile görüntülenebilir Paylaş